Algemene verkoopvoorwaarden

BELGIË

De volgende tekst is een samenvatting van de algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn op onze maatschappelijke zetel in de Bollinckxstraat 43 te 1070 Brussel.

De bestemmeling van onderhavig document erkent kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart hierbij deze voorwaarden te aanvaarden.

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden.

Geen enkele wijziging of opzegging van een bestelling wordt aanvaard als ze niet schriftelijk ontvangen is voordat de producten worden verstuurd. Als de verkoper de wijziging of de opzegging niet aanvaardt, zullen de betaalde voorschotten niet worden terugbetaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de prijzen verondersteld netto en exclusief kosten te zijn.

Een overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, noch tot de inhouding of de annulering van de lopende bestellingen. De producten worden vervoerd op de kosten en op risico van de koper. Deze laatste moet bij schade, verlies of ontbreken van producten alle nodige voorbehouden maken of alle nodige stappen ondernemen bij de verantwoordelijke vervoerders.

Klachten over zichtbare fouten of de niet-conformiteit van het geleverde product ten opzichte van het bestelde product moeten op straffe van verval schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen na de aankomst van de producten.

De producten zijn door de fabriek gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende twee jaar, te tellen vanaf de levering. Uitgesloten zijn gebreken en schade ten gevolge van natuurlijke slijtage, een extern ongeval, een toepassing of wijziging van het product die niet voorzien of gespecificeerd zijn door de verkoper, of door een fout bij het onderhoud van het product.

Alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de producten of de levering van de prestaties. Iedere som die op de vervaldatum niet betaald is en die op de factuur vermeld is, leidt van rechtswege vanaf de dag na de vevaldatum van de factuur en tot de volledige betaling tot de toepassing van moratoire interesten tegen een jaarlijks tarief van 12 %, prorata temporis berekend per dag vertraging. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht om de verkoop achtenveertig uur na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, van rechtswege op te zeggen. Bovendien kan hij de teruggave van de producten eisen zonder dat dit afbreuk doet aan zijn recht op andere schadevergoedingen.

Iedere factuur die door de dienst geschillen wordt ingevorderd, wordt bij wijze van niet herleidbare strafrechtelijke bepaling in de betekenis van artikel 1229 van het burgerlijk wetboek vermeerderd met een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgelegd op 15 % van het bedrag van de factuur, met een minimum van € 40.

De overdracht van de eigendom van de verkochte producten wordt opgeschort tot op het moment dat deze volledig betaald zijn door de klant.

Onderhavig contract wordt bepaald door en is onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om een uitspraak te doen over de geschillen in dit verband.

 

Geavanceerd zoeken

Met filter:

Op naam:

Castrol, Memolub®, Cogelsa, Ottech

Copyright © 2021 Optimol Lubrication.   All rights reserved.   Algemene verkoopvoorwaarden.   Recupel bijdrage