Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website / app die eigendom is van en gepubliceerd is door OPTIMOL te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Hoewel alles in het oog is gesteld om de juistheid van de informatie op deze website / app te garanderen, biedt OPTIMOL  deze informatie “ZOALS DEZE IS” en WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat uw gebruik van deze website / app op eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle kosten in verband met het gebruik van deze website / app, en dat  OPTIMOL  niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de informatie of software die beschikbaar wordt gesteld op deze website / app. Alle garanties en verklaringen op deze website / app voor OPTIMOL-producten  of -diensten die u koopt of gebruikt, zijn onderworpen aan de overeengekomen algemene voorwaarden in het contract voor een dergelijk product of dienst. Verder geeft OPTIMOL voorniet-OPTIMOL-websites  / apps waarnaar wordt verwezen op onze website / app of waar een hyperlink verschijnt,  geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites / apps en aanvaardt het geen verantwoordelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden die daarin zijn opgenomen. Daarnaast garandeert OPTIMOL  niet dat deze website/app of deze andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website / app copyright van de informatie en software die op deze website / app beschikbaar wordt gesteld, berust bij OPTIMOL  of haar licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. Al het gelicentieerde materiaal verwijst naar de licentiegever die  OPTIMOL het recht heeft verleend om het materiaal te gebruiken. De informatie en software die op deze website / app beschikbaar worden gesteld, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, gewijzigd, gedownload of anderszins geëxploiteerd voor commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  OPTIMOL. Het mag echter worden gereproduceerd, opgeslagen en gedownload voor gebruik door individuen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  OPTIMOL. In geen geval mag deze informatie of software aan derden worden verstrekt.

Deze website /app bevat bepaalde afbeeldingen die worden gebruikt onder licentie van adobe stock, Inc.

Handelsmerken en patenten

Alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo’s die op de website / app worden weergegeven, zijn eigendom van OPTIMOL  of haar licentiegevers en mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIMOL. Alle gelicentieerde handelsmerken die op deze website / app worden gepubliceerd, verwijzen naar de licentiegever die  OPTIMOL het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. Toegang tot deze website / app verleent de gebruiker geen licentie onder octrooien die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan  OPTIMOL.

Veranderingen

OPTIMOL behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan deze website / app.