Privacybeleid

Privacybeleid

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

OPTIMOL neemt persoonlijke privacy en de bescherming van integriteit serieus. Vertegenwoordigers van klanten, leveranciers en andere belanghebbenden van OPTIMOL, zoals partners of studenten die in contact staan met OPTIMOL  (“Partner”) zullen erop vertrouwen dat  OPTIMOL  hun privacy respecteert en zich houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving bij het verzamelen en verwerken van informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren (“Persoonsgegevens”). De informatie in dit document is van toepassing als  OPTIMOL  niet anders heeft gecommuniceerd op het moment van het verzamelen van de Persoonsgegevens.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

OPTIMOL kan Persoonsgegevens rechtstreeks verzamelen van een Partner die personeel van OPTIMOL ontmoet, websites van OPTIMOL bezoekt, nieuwsbrieven opent,  OPTIMOL-materialen downloadt of de producten of diensten van OPTIMOL gebruikt. 
OPTIMOL  verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens van Partners voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van de verplichtingen van OPTIMOLuit hoofde van of bij het aangaan van een contractuele relatie tussen OPTIMOL  en een Partner.
  2. Het faciliteren van effectieve communicatie en relaties tussen OPTIMOL en de Partner (Customer Relationship Management).
  3. Het beheren van vragen of andere verzoeken met betrekking totde producten en diensten van
  4. Het waarborgen van de naleving van wettelijke verplichtingen en voor de handhaving van contractuele overeenkomsten.
  5. Het beheren van de veiligheid vande producten, diensten, intellectuele eigendomsrechten en andere aanbiedingen van
  6. Het analyseren van verkoopgegevens en hoe een Partner omgaat met de producten en diensten van OPTIMOLom de gebruikerservaring en inhoud van dergelijke producten en diensten te verbeteren.
  7. Marketing, enquêtes en communicatie.
  8. Gebruikers met wachtwoorden in staat stellen om bepaalde webpagina’s opnieuw te betreden zonder eerder getypte informatie opnieuw te hoeven typen door het gebruik van cookies.
  9. Het samenstellen van statistieken met betrekking tot patronen en trends van het browsen op OPTIMOL-webpagina’s of het gebruik van andere applicaties of software.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

OPTIMOL zal de Persoonsgegevens van een Partner niet aan derden bekendmaken als dit niet nodig is om een hierboven vermeld doel te bereiken. Elke overdracht van Persoonsgegevens aan een derde partij binnen de EU/EER zal alleen plaatsvinden als de ontvanger voldoet aan de interne regels van OPTIMOLdie de bescherming van Persoonsgegevens regelen. Elke overdracht van Persoonsgegevens aan een derde partij buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op de EU-modelclausules of soortgelijke constructies zoals bindende bedrijfsregels.

Uw rechten

Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, kan een Partner op elk moment zijn gegeven toestemming intrekken op voorwaarde dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de eerdere verwerking, of wanneer er andere wettelijke gronden zijn voor de verwerking. Een Partner kan, onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, het recht hebben om: (i) informatie te ontvangen over welke Persoonsgegevens met betrekking tot de Partner OPTIMOL  verwerkt;  (ii) toegang te krijgen tot dergelijke gegevens en deze, indien nodig, te laten wijzigen zodat deze correct zijn; (iii) de Persoonsgegevens met betrekking tot de Partner te laten verwijderen; (iv)  OPTIMOL te beperken in de verwerking, of de manier waarop  OPTIMOL de Persoonsgegevens van de Partner kan verwerken te beperken; (v) van  OPTIMOL een kopie te verkrijgen van de door de Partner verstrekte Persoonsgegevens, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Hoe we uw gegevens beschermen

OPTIMOL verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging en in overeenstemming met ISO 27001 inzake informatiebeveiliging.

Bewaarperiode

OPTIMOL bewaart de Persoonsgegevens van de Partner alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Houd er rekening mee dat  OPTIMOL  een wettelijke of contractuele verplichting kan hebben om de Persoonsgegevens te bewaren, waardoor  OPTIMOL  de gegevens mogelijk langer moet bewaren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie. U hebt ook het recht om contact op te nemen met of een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming

OPTIMOL
Bollinckxstraat 43
1070 Brussel,
België
Tel.: +32 2 559 77 22
Fax: +32 2 522 47 22